תוצאות החיפוש שלך

תנאי שימוש

תקנון שימוש באתר

 

תקנון זה מגדיר את תנאי השימוש באתר www.jerusalem-realtors.co.il אתר המתווכים של ירושלים (להלן: "האתר"), מטרת האתר לרכז ולהציג נכסי מקרקעין שמנוהלים על ידי מתווכים בירושלים והסביבה, להוות פלטפורמת פרסום עבור מתווכים, משווקים ואנשי מקצוע בתחום הנדל"ן בירושלים והסביבה וכמנוע חיפוש נוח ויעודי למשתמשים פרטיים לחיפוש נכסי נדל"ן, מתווכים ואנשי מקצוע בתחום הנדל"ן בירושלים וסביבתה. האתר מופעל על ידי חברת עקיבא (ש.ה.א) נכסים והשקעות בע"מ ח.פ. 514538362 (אור נס נדל"ן או מי מטעמו) שכתובתה ברח' הורקניה 12, ירושלים (להלן: "החברה" ו/או "מפעיל האתר") "מפעיל האתר" משמעו – לרבות מנהליו, עובדיו, מפעיליו, בעלי מניותיו, צוות המומחים שלו, מנהלי התכנים וכל מי מטעמו. התקנון מסדיר את היחסים בין מפעיל האתר לבין כל אדם, תאגיד או גוף, לרבות משתמשים, מתווכים, משווקים ואנשי מקצוע בתחום הנדל"ן (להלן – "משתמש") שיעשה שימוש באתר ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או במידע ו/או בשירות ו/או בפרסום ו/או בתוכן המופיע באתר, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר. שימוש באתר משמעו ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או שימוש באחד משירותי/מוצרי האתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

 

השימוש באתר

  1. השימוש באתר הינו בהתאם לאמור בתקנון זה, והמשתמש מצהיר כי קרא בעיון את התקנון ומסכים לכל תנאיו, במצטבר. באין הסכמה לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי ותנאים אלו יחייבו, מרגע פרסומם באתר.
  2. האתר הינו פלטפורמה פרסומית, לוח מודעות אינטרנטי ואיננו אתר מכירות. מפעיל האתר אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה נכסים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם המפורסמים באתר. האתר הוא מנוע חיפוש פרסומי הפועל ברשת האינטרנט.
  3. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers  וכיו"ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים. באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש אחרים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש. מפעיל האתר יהיה רשאי להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים הנלווים בקבלת שם משתמש, כתובת אי-מייל וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים ו/או בתשלום עבור שירותים ו/או פרסומים והכל לפי שיקול דעת מפעיל האתר.
  4. המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים AS IS ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות להתאמתם לצרכיי המשתמש ו/או למטרותיו.
  5. השימוש באתר יהיה לצרכים חוקיים בלבד ובהתאם למטרת האתר בהיותו אתר המתווכים של ירושלים, ובכפוף לאישור מפעיל האתר. אין לעשות באתר ו/או בשירותים הקיימים באתר שימוש לא חוקי ואין לפרסם תוכן או להפיץ מידע טורדניים, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, מעודד ביצוע עבירות פליליות, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של חוק כלשהו.
  6. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים, דרישות מערכת שדרוגים ותחזוקה. ולא תהיה למשתמשים ו/או צד שלישי כלשהו, כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  1. מפעיל האתר יהיה רשאי להפסיק בכל עת את מתן השרותים, כולם או מקצתם. עם הפסקת השרותים על ידי האתר או המפרסם, יהיה רשאי מפעיל האתר להסיר את החומר המתייחס לפרסומים ו/או השרותים שהופסקו.
  2. מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל השרותים ו/או מוצרים המופיעים באתר יוצגו באתר בכל עת ו/או יעובדו ע"י מנוע החיפוש. למפעיל האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר או שמירתם.

 

 1. פרסומות ודיור ישיר
  1. האתר כולל פרסומות וכן יכול שישלח הודעות, עדכונים ומבצעים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים מידי מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים ("פרסומות"). הפרסום באתר מיועד למתווכים, משווקים ואנשי מקצוע בתחום הנדל"ן בירושלים והסביבה ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
  2. הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או במידע המוצג באתר ו/או בפרסום.
  3. המפרסמים אחראים לפרסומת ולתוכניהן ולעמידתם בהוראות כל דין. מפעיל האתר אינו אחראי בכל דרך שהיא לפרסומות ותוכניהן, לרבות חוקיותם, נכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכניותם, משמעויותיהם והשלכותיהם ואינה יכולה לפקח על איכות הפרסומים ו/או מהותם. כל הסתמכות על ההודעות, פרסומות, ההפניות לתכנים בצד שלישי, תעשה על אחריותו  הבלעדית של המשתמש, ובכפוף לפטור האתר מכל אחריות לכך.כל האמור בתקנון זה ביחס להגבלת אחריות מפעיל האתר יחול גם על פרסומות, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
  4. המתווכים יודעים ומסכימים שהאתר הינו כלי פרסומי נוסף, ואין מפעיל האתר נותן התחייבות להצלחת הפרסום ו/או תוצאותיו ולא תהיה לאף אחד/ת זכות לדרוש החזרי כספים.
  5. מפעיל האתר רשאי, לא לאשר לפרסום ו/או להסיר מידע ו/או למנוע ו/או לחסום משתמש משימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

 

 1. קישורים עסקיים והפניות
  1. אתר אינטרנט זה מספק קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט ולמשאבים שאינם של מפעיל האתר. מפעיל האתר אינו יוצר מצגים כלשהם, אינו מעניק שום אחריות ואינו מתחייב באופן כלשהו, ביחס לאתרי אינטרנט שאינם של מפעיל האתר או ביחס למשאבים של צד שלישי כלשהו.
  2. בהתאם, המשתמש מאשר ומסכים שמפעיל האתר אינו אחראי לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים שכאלה, ואינו נושא באחריות או בחבות לכל תוכן, שירותים, מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים בהם.

 

 1. פורום
  1. הפורום מיועד לשרת את משתמשי האתר ואין להשתמש בפורום לצורך העברת הודעות מבזות, הודעות המפרות את צנעת הפרט, המכילות תוכן מגונה, או מידע בלתי חוקי לרבות מסרים שיש בהם משום הטרדה, הוצאת דיבה, גנאי, איום, פגיעה ברגשות ציבור, כל מסר פוגעני או אסור אחר. אין להעביר מסרים שיש בהם הסטה לטרור, לביצוע עבירה, לאלימות או גזענות ו/או כל פעילות בלתי חוקית פלילית ו/או אזרחית.
  2. מפעיל האתר ומנהלי הפורום שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך, להעביר או לנעול נושא ו/או הודעה ו/או התכתבות ו/או לחסום משתמש מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

 

 1. זכויות יוצרים
  1. כל התכנים המוצגים באתר, לרבות, אך לא רק, מלל, תמונות, הסימנים המסחריים, השמות המסחריים, סימני השירות והסמלים (להלן: "סימנים מסחריים") המשמשים ומוצגים באתר אינטרנט זה הינם סימנים מסחריים רשומים ולא רשומים של מפעיל האתר או של המפרסמים השונים. אין להעתיק או לפרסם תכנים מאתר זה בשום אופן ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעיל האתר. כל הצגה או שימוש בסימנים מסחריים אלה מותנים בהסכמה מפורשת בכתב ומראש של בעל סימן המסחר.
  2. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או שהזכויות בהם הועברו למפעיל האתר מצד שלישי.
  3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
  4. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
  5. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בניגוד לדין ו/או לקבוע בתקנון האתר.
  6. במקרים בהם מצאת, כי פרסום כלשהו אשר הועלה על ידי צד שלישי כלשהו פוגע ו/או מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך ו/או פוגע בך באופן כלשהו, באפשרותך לפנות אלינו במייל
  7. ornes6@gmail.coml ולדווח אודות הפרה זו. מפעיל האתר, יבחן פניה זו, בין היתר אל מול מפרסם המודעה, ויפעל בהתאם לשיקול דעתו אם  להסירה מהאתר.

 

 1. אחריות המשתמש
  1. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות, אלא לפי תנאי השימוש הנאות המקובלים ברשת האינטרנט, וכל דין אחר הנוגע לפעילות על פי תקנון זה ובין היתר בהתאם להוראות והגבלות להלן:(1). אסורה חדירה או ניסיון לביצוע חדירה בלתי מורשית ו/או שלא כדין לחומר מחשב. (2) שימוש ו/או ניטור בלתי חוקי ו/או בלתי מורשה במידע ו/או בתנועת מידע במערכות ו/או ברשתות מחשבים. (3) שיבוש ו/או הפרעה למערכות ו/או למחשבים אחרים, לרבות מניעה של אספקת שירותים למשתמשות ו/או מחשבים; (4) ביצוע כל פעולה בניגוד להוראות חוק המחשבים התשנ"ה-1995. (5) הפרת זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סימני שרות וסודות מסחר או זכויות פרסום או פרטיות של צד שלישי כלשהו.
  2. המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
  3. מפעיל האתר אינו ולא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע המוצג באתר לרבות פרטים אודות הצד השלישי ו/או הספק, מהות המוצרים ו/או השירותים, איכות המוצרים ו/או השירותים, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי ו/או ספק ו/או יצרן של מוצר ו/או שירות כלשהו.
  4. מפעיל האתר אינו מתחייב כי המידע באתר של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ו/או משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעיל האתר לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, כל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי ו/או מיוחד, מעשה ו/או מחדל, אבדן ו/או הפסד, כספי ו/או אחר, שתנבע מהם או משימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל החלטה ו/או הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, נתונים, פרסומות, מוצרים, שירותים, דעות ועמדות המוצגים ו/או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מהאתר .
  5. מפעיל האתר מאפשר למפרסמים ליצור פרסומים ו/או דף פרופיל עסק ולפרסמו כאשר דף זה יכיל את כל המידע הרלוונטי אודות המוצר/שירות כפי שנמסר ע"י המפרסם. למפעיל האתר לא תהיה כל אחריות על תוכן הפרסום, בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע וההצעות המוצעים על ידי המפרסם ו/או צד שלישי כלשהו. מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של מפרסם כלשהו, לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו מפרסם באתר שלו, מומלץ לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר של אותו מפרסם מוצרים ו/או שירותים .
  6. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעיל האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום חוות הדעת על ידו.
  7. מובהר בזאת, כי מפעיל האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום שימצע כפוגעני ו/או כמפר א הדין.

 

 1. הגבלת אחריות מפעיל האתר
  1. כתנאי יסודי לשימוש באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי האתר משמש כפלטפורמה פרסומית בלבד, לוח מודעות אינטרנטי ומפעיל האתר אינו, ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה נכסים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם המפורסמים באתר. . ואין האתר, בעליו, מנהליו, מפעיליו ו/או עובדיו אחראים בכל צורה שהיא לטיב הנכסים המפורסמים, אמיתות הפרסום, איכות השירות של המפרסמים, מחירם או כל תנאי והיבט אחר ביחס לנכסים והשרותים המפורסמים באתר, והאחריות מוטלת על המפרס או נותן השרותים בלבד

 

 1. תנאי יסודי לקיומו של תקנון זה הוא הסכמת המשתמש כי מפעיל האתר לא יהא אחראי בשום מקרה, לפי תקנון זה ו/או על פי שום דין לכל נזק אשר יגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו עקב מעשיו או מחדליו בביצוע תקנון זה. מוסכם במפורש וכתנאי יסודי וכתנאי מקדמי לשימוש באתר ובשרותים המפורסמים בו, כי כל נזק ישיר או עקיף, לרבות אובדן הכנסה, רווחים, ו/או מידע מכל סוג כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בהעדר יכולת להשתמש באתר, אינה נתונה לאחריות מפעיל האתר גם אם מפעיל האתר הועמד באופן מפורש על דבר האפשרות לנזקים כאמור. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת, ושימוש באתר נעשית בתנאים יסודיים אלה.
 2. תוצאות מנוע החיפוש והתוכן שמוצג באתר, מוצגים כמו שהם (As Is) כפי שנתקבלו מהמפרסמים באתר (להלן: "המפרסם"), ללא אחריות מכל סוג שהוא של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לנכונות הפרסום ו/או תוצאותיו. מפעיל האתר, אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהמפרסם ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם מהמפרסם, והמפרסם יהיה אחראי בלעדית לתוכן המוצג.
 3. ככל שיוצג באתר מידע ו/או פרסומים שייתכן והמשתמש ימצא כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן – "מידע פוגע"), לא יהא מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב פרסום כל שהוא באתר. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. החברה אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.
 4. מפעיל האתר איננו אחראי לנכונותם ודיוקם של הנתונים או התכנים או כל מידע אחר שמתקבל באמצעות מערכת החיפוש והמאמרים והפרסומים המתפרסמים באתר ע"י מתווכים ואנשי המקצוע בתחום הנדל"ן. מנהל האתר לא יהא אחראי כלפי צד ג' ו/או המשתמש בשל השלכות השימוש בתכנים המוצגים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר, למחוק כל תוכן ו/או למנוע ו/או לנקוט בכל צעד אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת שימצא כי נעשה או עלול להיעשות שימוש בלתי ראוי באתר.
 5. מפעיל האתר לא אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש למפרסם באתר ולא יהיה אחראי למחיר ו/או התשלום ו/או לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על מפרסם באתר ו/או לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או זמינותם או כל דבר אחר שמציע מפרסם כלשהו באתר. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.
 6. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה ו/או הפסד כספי, מכל סוג שהוא, שהוליד קשר בין המשתמש לבין מפרסם ו/או צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף גם אם המשתמש למד אודות המפרסם ו/או צד השלישי ו/או נותן שירות ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או נותן שירות או ספק, באמצעות קישור (Link) דואר אלקטרוני, מספר טלפון ו/או כתובת או כל נתון תקשורת ו/או מידע שהופיע באתר
 7. פרסום תכני מפרסמים באתר או פרסום תכנים ו/או הצבת קישור על ידי מפעיל האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפעיל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי מפרסמים ו/או צד שלישי.
 8. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולרית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.
 9. כשאר מידע ותכנים מופיעים ברשת האינטרנט, המידע ותכנים של המשתמש חשופים גם לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ומפעיל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

 

 1. מידע ואבטחת מידע
  1. הפרטים אשר יוזנו על ידי המשתמש, לרבות פרטי הפעילות באתר, יישמרו במאגרי המידע של החברה וישמשו לצרכי החברה וכמפורט בתקנון זה, ובהתאם לדרישות החוק או החלטת רשות מוסמכת.
  2. אם ברצון המשתמש לעדכן נתונים אישיים כלשהם שמסר המשתמש באתר, יעשה זאת בממשק המשתמש באתר. החברה אינה אחראית לאימות  נכונות הפרטים האישיים אשר נמסרים ע"י המשתמש.
  3. אבטחת המידע הנאגר בשרתי החברה אודות המשתמש והשימוש באתר, מבוצע על ידי נותן שרותים חיצוני, בשרתיו מאחסון האתר והמידע המתקבל באתר. החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים, ואינה מתחייבת כי המידע לא ייחשף על ידי צד ג' באופן לא חוקי.
  4. בכדי להימנע מחדירה בלתי מורשית, מומלץ למשתמש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות ולא להעבירם לכל גורם אחר, לנקוט בכל אמצעי זהירות כדי להגן על הפרטים האישיים, לשנות את הסיסמאות לעתים קרובות, להשתמש בשילוב של אותיות ומספרים ולמנוע גישה פיסית אל המחשב שברשות המשתמש.
  5. במקרה של שימוש בלתי מורשה, יש לידע את מפעיל האתר באופן מיידי ולבטל כל פעולה בלתי מורשית כדי למזער את הנזק.
  6. מובהר בזאת ומוסכם על המשתמש, כי המשתמש נוטל על עצמו את מלוא הסיכון של האפשרות לחשיפת מידע מזהה ומידע שאינו מזהה אשר הצטבר בשרתי החברה כתוצאה מהשימוש בשרות. על כן, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע, הנובע במישרין או בעקיפין, משימוש בלתי מורשה של אחרים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.

 

 1. שימוש במידע
  1. המשתמש מסכים כי החברה תהא רשאית להשתמש במידע מזהה שמסר המשתמש במסגרת רישום לשירות וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר, ובמידע שאינו מזהה, במקרים הבאים: (1) ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; (2) לצורך מעקב אחר הפעילות המשתמש באתר בכפוף להוראות תקנון זה ובכפוף לכל
  2. דין; (3) לצורך שימוש באתר והצגת פרטים מזהים בפני יתר המשתמשים; (4) לצורך תחזוקת האתר ושיפורו; (5) לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים, ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי; (5) לצורך שליחת הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים על ידי החברה ו/או מפרסמים באתר ו/או צדדים השלישיים.
  3. החברה תהא רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע וליצור קשר עם המשתמש, באמצעות: (1) הודעות לדואר האלקטרוני של המשתמש; (2) לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש, לרבות באמצעות הודעות כתובות על צג הטלפון ו/או לתיבת הדואר הקולית שלו; (3) בדואר לכתובת המען של המשתמש, ככל שפרטים אלו יימסרו על ידי המשתמש במעמד ההרשמה לאתר ו/או בכל דרך אחרת
  4. החברה תהיה רשאית להעביר את כל המידע המצוי אצלה אודות המשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכל גורם שיפנה אליה בטענה לשימוש שלא כדין ו/או בניגוד לקבוע בתקנון זה ו/או שימוש אסור ו/או ניצול לרעה של האתר ו/או פגיעה או נזק להם אחראי המשתמש.
  5. מובהר בזאת כי עצם הפסקת השימוש באתר אינה מוחקת את המידע אודות המשתמש ממאגרי המידע של החברה ואינה גורמת כשלעצמה למחיקה מרשימת הדיוור.
  6. לשם מחיקה כאמור יש להפנות בקשה בכתב לחברה במייל:

ornes6@gmail.com והמשתמש יוסר מרשימת הדיוור ו/או ממאגר המשתמשים באתר, בהתאם לבקשתו. מובהר כי מפעיל האתר לא מתחייב לשמור פרטים ו/או משתמשים ו/או מידע כלשהו או בכלל ולא תהיה למשתמש כל טענה בגין מחיקה ו/או הסרה ו/או אובדן מידע מכל סוג.

 

 1. המחאת זכויות/חיובים
  1. מפעיל האתר יהא רשאי לקיים את התחיבויותיו על פי תקנון זה גם באמצעות אחרים לרבות קבלני משנה וכן יהא רשאי להמחות את חיוביו ו/או זכויותיו לפיו לצד ג' כלשהו לפי שיקול דעתו הבלעדי. המשתמש לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות זכויות ו/או התחייבויות לפי תקנון זה לצד ג' כלשהו אלא אם ניתנה לכך הסכמתו של מפעיל האתר בכתב ומראש.

 

 1. סמכות שיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין שיתעורר בקשר עם תקנון זה וביצועו תהא לבית המשפט המוסמך ירושלים בלבד כמקום שיפוט ייחודי, ולאף בית משפט אחר לא תהא כל סמכות לדון בעניין כאמור.

 

 • דירות למכירה להשכרה ירושלים

השוואת מודעות

שיתוף

דילוג לתוכן